Little Known Facts About תביעות קטנות תאונת רכב.

הנתבעת לא הוכיחה כי המשאית שפרטיה נמסרו לא היתה מעורבת בתאונה.

"האמת, אין לי מושג כמה היא שוקלת, אלא אם אשקול אותה" עונה הפרופסור, "אבל מה שיותר מעניין אותי הוא, מה יקרה אם אחזיק אותה כך מספר דקות?"

This is a way for website owners to deliver structured info to search engine robots; supporting them to understand your articles and produce properly-presented search results.

העדה נסעה עם אמה ברכב בעת קרות הארוע. לדבריה אמה האטה והתחמקה מלהכנס לצומת שהיה פקוק, העדה מסרה כי אמה האטה לאט לאט ועצרה. לדברי העדה ובלשונה "פתאום גד נכנס בנו".

הנזק לאוטובוס נגרם באזור הגלגל האחורי והנזק הוא נזק של שפשוף ולא יותר מזה. ממיקום הנזק ומהיקפו הקטן אני למדה שלא היה מדובר במכה שניתנה תוך כדי סטייה מהירה ומהמיקום של המכה בסוף האוטובוס אני למדה כי האוטובוס היה כבר בסוף ההתייצבות שלו בנתיב הימני כך שעל הרכב הפרטי היה להבחין בו מבעוד מועד ולא ברור מדוע, לו היה נוסע במהירות מתאימה הוא לא הבחין באוטובוס מבעוד מועד. בתיק הנדון התנהלה חקירת משטרה בעקבות כך שהיו גם נזקי גוף. המשטרה החליטה לסגור את התיק מאחר ולא נמצאו ראיות מספיקות להמשך ההליכים, והחלטה זו אף נשארה על כנה לאחר שהתובעת הגיש ערר על ההחלטה המקורית.

כמו כן הבהירה כי במקום הארוע במבט ראשון היא לא הבחינה בנזק, יחד עם זאת מסרה כי היתה לחוצה מכך שראתה שבתה בוכה, כך בלשונה.

"יכול להיות"; "קובי היה. קודם כל קובי היה. יכול להיות שהוא היה עם הסוסים, עם סוסה אחת שהייתה לי. אולי הוא גם היה איתי במילוי מים, ובהחלפת (הגלגל – א"ג) הוא בטוח היה. הוא בא לעזור לי.

"אוקיי..." ממשיך הפרופסור, "ומה יקרה אם אחזיק אותה כך במשך שעה?"

הטרוריסט המאומץ שלך מאוד בקיא מאד בדיסציפלינות של קרב מגע ויכול ליטול חיים בחפצים פשוטים כמו עיפרון או קוצץ ציפורניים.

ב. א) מטעם הנתבע העידה בתו, הגב' יעל ניסים, (להלן:"גב' ניסים") אך מעדותה עולה גרסה, שאף לא מתיישבת עם גרסת הנתבע. גב' ניסים העידה, שבעת שהנתבע הגיע לצומת היה אור ירוק והנתבע, כדבר מובן read more מאליו, המשיך לנסוע.

פרופ' שדה ציין בחוות דעתו כי "בתחום הנוירולוגי מדובר בתלונות קלות ללא ממצאים נוירולוגים אובייקטים חולניים אשר עשויות לנבוע גם משינוי במצבה הנפשי.

התובע טען במהלך הדיון כי בעת הארוע נהגה ברכב רעייתו. לדבריו רעייתו יצרה עמו קשר טלפוני והודיעה לו כי חייל פגע ברכב מאחור. כמו כן מסרה לו כי לא נגרם לה ולבנותיו אשר נסעו עמה ברכב נזק וגם לרכב לא ארע מאומה.

ג. כך גם לא הוכיחה התובעת קשר ישיר בין הנסיעות בתחבורה ציבורית ובין התאונה דכאן.

הנתבעת טוענת כי לרכב היתה תעודת חובה ל"סחר רכב" בלבד בעוד בענייננו מדובר בנסיעה פרטית שאינה קשורה לסחר ברכב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *